Menu

Laboral Kutxa Prentsa aretoa

Prentsa oharrak

Euskadiko Kutxa – Ipar Kutxak 36,7 milioi euroko zerga ondorengo mozkinak lortu ditu, 2013ko lehen hiruhilekoan

  • Emaitza horiek Entitate integratuak jardueraren lehen bi hiletan (2012ko azaroan eta abenduan) lortutako 22 milioi euroei gehitu behar zaizkie.
  • Kaudimen handia du, kapital nagusiaren ratioa %11koa baitzen, 2012aren itxieran.
  • Bat egiteko prozesuaren barruan eta etorkizuneko agertokien aurrean erabateko zuhurtasunez jokatuz, 982 milioi euroko ezohiko hornidura-plan zorrotz bat egin zuen, emaitzen eta erreserben kargura. Euskadiko Kutxa – Ipar Kutxak, beraz, 2 eta 18/2012 Errege Dekretuetako eskakizunak oso-osorik betez; kreditu-inbertsioko, finantza-aktiboetako eta higiezin propioetako zorroak solidarioki hornituta; eta hornidura generiko bat legez baimendutako mugaraino eratuta ekin zion jarduerari.
  • 2013rako, Entitate integratuaren lehen ekitaldi osorako, zerga ondorengo 105 milioi euroko emaitzak aurreikusi ditu.

Euskadiko Kutxa – Ipar Kutxak iragan azaroan ekin zion jarduerari. Egoera ekonomikoa nahikoa zaila zen orduan finantza-sektorearentzat, honako faktore hauek zirela medio: atzeraldi ekonomikoa, banku-jardueraren jaitsiera, interes-tasak minimo historikoetan eta arau-aldaketa sakonak.

Agertoki konplexu horretan, kaudimen-maila handia, berankortasun-tasa kontrolpean eta behar besteko likidezia zituela itxi zuen ekitaldia Entitateak.

Horrez gain, integrazioaren ondoren emandako lehen urratsetan (2012ko azaroan eta abenduan eta 2013ko lehen hiruhilekoan), sarrera errepikariak sortzeko gaitasuna berretsi du kreditu-kooperatibak. Zentzu horretan, azpimarratzekoa da ohiko banku-negozioaren marjinen portaera egokia.

Kaudimena

Kapital nagusian, hau da, arriskuaren arabera haztatutako aktiboekiko lehen kategoriako baliabide propioen tasa islatzen duen adierazlean, kreditu-kooperatibak % 11ko ratioa lortu du, 2012ko itxieran. Horrenbestez, ondarearen aldetik Entitateak egoera sendoa du etorkizunari begira, eta aise gainditzen du 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera eskatutako gutxieneko % 9ko maila.

Inbertsio-zorroak: egindako saneamenduak

Bi kreditu-kooperatibek kaudimen-egoera bikaina zuten bat-egiteari ekin ziotenean. Hori dela eta, integrazio-prozesuan, 982 milioi euroko ezohiko zuzkidura- eta saneamendu-plan zorrotz bat taxutu zuten, emaitzen eta erreserben kargura. Plan horrek, 2 eta 28/2013 Errege Dekretuetan aurreikusitako zenbatekoak ez ezik, kreditu-zorroa, finantza-aktiboak, higiezin propioak eta estaldura generikoa legez baimendutako mugaraino handitzea ere hartu zituen barne.

Horren ondorioz, Europar Batasunak horrelako negozio-konbinazioetarako onartutako Finantza Informaziorako Nazioarteko Arauei jarraiki, 528 milioi euroko saldo negatiboa erregistratu zuen. Saldo hori Entitatearen erreserbetara egotzi zen, integrazio-prozesuan.

Kopuru horiek guztiak egotzi ondoren, kapital nagusia % 11ra iritsi da, 2012aren itxieran. Horrenbestez, kreditu-kooperatibak sektoreko zorrorik saneatuenetakoa eta kaudimen-ratiorik onenetakoa du.

Likidezia-egoera ona

Entitateak likidezia-egoera ona izaten jarraitzen du. Hain zuzen, estatuko finantza-sistema orokorretik bereizten duen beste faktoreetako bat da hori. Hala, emandako kredituekiko gordailuen ratioa % 86,9koa da, 2012aren itxieran; sektoreko entitateen batez besteko ratioa, berriz, % 70,9koa.

Berankortasunaren kontrola

Zailtasun ekonomikoz betetako garai honetan, Euskadiko Kutxa – Ipar Kutxaren berankortasun-tasa % 6,95ekoa zen aurreko ekitaldiaren amaieran. Zifra hori ere nabarmen txikiagoa da sektorearen batez bestekoa baino, % 10,4ra iritsi baitzen nazionalizatutako erakundeen zalantzazko aktiboak Sareb-era eraman ondoren, eta % 11,4ra, eraman aurretik.

2013ko LEHEN HIRUHILEKO BILAKAERA

Kreditu-inbertsioa

Bezeroei emandako kreditua 16.357 milioi eurora iritsi da orotara, hau da, aurreko urtearen itxierakoaren aldean % 0,9ko beherakada izan du. Jaitsiera hori bat dator aurreko ekitaldiko joerarekin, eta bezero partikularren kontsumo- eta hipoteka-finantzaketaren eskaria murriztu izanak eragin du. Nolanahi ere, Entitateak eutsi egin die bere merkatu-kuotei. Ildo horretan, dispON mailegu pertsonalak nabarmendu dira, bereziki; % 7ko hazkundea izan dute haien formalizazioek, eta kopuru osoaren % 63 osatu dute. Guztira, 420.000 bezerok 2.000 milioi eurotik gorako finantzaketa jaso dute, kanal guztiak erabiliz, baita mugikorra ere (azken nobedadea).

Aurrezkia

Entitatearen negozioaren oinarri nagusi diren bezero partikularren gordailuak 16.733 milioi euroraino iritsi dira, eta merkatu-kuotetan hazkunde apalak lortu dituzte Kooperatibak diharduen lurralde ia guztietan. Max kontua nabarmendu da, batez ere. Guztira, 250.000tik gora familia dira halako konturen baten titular, eta, sare komertzial integratu osoan merkaturatzen denez, hiruhilekoan 150 milioi euroko igoera izan du saldoetan.

Emaitza Kontua

Entitateak bere jardueraren lehen hiruhileko osoaren emaitzak aurkeztu ditu. Interes-tasa txikiak izan dira nagusi, eta horrek presio handia sortzen du ohiko negozioaren marjinetan. Hala ere, aurreikusitako errentagarritasunari eutsi dio, eta, ondorioz, interes-marjina 98 milioi eurokoa izan da. Horri komisio eta finantza-eragiketen sarrerak gehitzen badizkiogu, epealdiko marjina gordin osoa 130,5 milioi eurora iritsi da.

Bestalde, pertsonal- eta administrazio-gastuei eusteari esker, ustiapen-emaitza 46,1 milioi eurokoa izan da.

Horren guztiaren ondorioz, Entitateak 36,7 milioi euroko zerga ondorengo emaitza erdietsi du.

Efizientzia eta gastuaren murrizketa

Integrazioaren erronka nagusietako bat Entitatearen efizientzia-indizeak hobetzea da, berebizikoa baita etorkizunean lehiakor izateko. Dagoeneko, Entitatearen kudeaketaren identitate-ezaugarrietako bat da hori. Horretarako, eta kostuei eusteko etengabeko ahaleginean, Entitatearen lehen hiruhileko honetako ustiapen-gastuak 53 milioi eurokoak izan dira. Hortaz, efizientzia-indizea (ustiapen-gastuek marjina gordinetik xurgatzen duten ehunekoa) % 40,6koa da. Horrek erakusten du, gaur egungoa bezalako aurkako egoerei egokitzeko gaitasun handia duela Entitateak; izan ere, eredu kooperatiboaren bereizgarrietako bat da gaitasun hori.

FITCH ratinga

Ipar Kutxarekin bat egiteko prozesua amaitu ondoren, FitchRatings kalifikazio-agentziak kreditu-kooperatibaren kalifikazioa berrikusi zuen, iragan otsailaren 1ean, eta BBB kategoria eman zion, hau da, Euskadiko Kutxa – Ipar Kutxaren tamaina duen entitate batek estatuan izan dezakeen handiena.

Fitchek honako bi zutabe hauen gainean oinarritzen du Euskadiko Kutxa – Ipar Kutxaren kalifikazioa: batetik, Entitatearen kapitalizazio sendoan eta, bestetik, erakutsi dituen indar indibidualean eta baliabideak sortzeko gaitasunean. Era berean, haren finantza-egitura egokia eta gordailu-zorro handi eta egonkorra nabarmendu ditu, baita lehiakide nagusiek baino berankortasun txikiagoa izatea ere.

KREDITU KOOPERATIBAREN MAGNITUDE NAGUSIEN LABURPENA

2012.12.31ko datuak

Kapital nagusia

%11

Likidezia

%86,9

Berankortasuna

%6,95

(mila eurokotan)

2012 (*)

2013.3.31

Interesen marjina

65.055

97.558

Marjina gordina

81.545

130.452

Ustiapen gastuak

33.926

53.028

Zerga ondorengo emaitzak

22.087

36.665

Efizientzia:

%41,6

%40,6

(*) Azaroa eta abendua

Eranskina: Finantza-erakunde garrantzitsuenen FitchRatings ratinga

EL

BBVA

BBB+

Caja Laboral -Ipar Kutxa

BBB

Santander

BBB

Kutxabank

BBB

Caixa Bank

BBB

Banco Popular

BB+

Banco Sabadell

BB+